Felua-groep

Werken vanuit je eigen kracht. Met onbegrensde inzet. Dat is wat elke medewerker van Felua-groep doet. Ieder met een bijzonder talent, dat we samen ontdekken en ontwikkelen. Dat unieke werkvermogen verbinden wij graag met organisaties om ons heen. Het resultaat? Duurzame oplossingen met verrassend veel economische en maatschappelijke waarde.
Daar zijn we trots op.

Felua-groep: ontdek bijzonder werkvermogen!
Ik ben nu hier: home

Testimonial

Meer testimonials

Brochure Felua-Groep

Vraag brochure aan

Heeft u een vacature?

Laat het ons weten!

Veelgestelde vragen

 

Hoe krijg ik als ondernemer te maken met de Participatiewet?

Iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. Doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen betaald werk kunnen verrichten door te werken naar vermogen. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen met de overheid een Sociaal Akkoord gesloten. In dit akkoord onderkennen deze organisaties dat mensen met een arbeidsbeperking extra steun in de rug nodig hebben om ook hun plek te bemachtigen op de arbeidsmarkt. In onze regio is in het 'Akkoord van Beekbergen' (2013) afgesproken dat we geen talent onbenut laten en dat we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen activeren. Niet alleen vanwege de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook om de economische noodzaak.

Wat betekent de quotumwet voor mij?

Als werkgevers de komende jaren onvoldoende banen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, wordt het quotum uit de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' geactiveerd. Of u een quotumheffing moet betalen, hangt af van het aantal werknemers dat u in dienst heeft en het aantal verloonde uren in uw loonaangifte. In de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' is geregeld dat werkgevers met 25 of meer werknemers quotumplichtig zijn.

Is mijn organisatie wel geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking? 

In de praktijk blijkt dat in vrijwel iedere branche mensen met een beperking of vanuit een uitkeringssituatie aan het werk kunnen. We hebben legio voorbeelden van geslaagde ‘matches’. Onze aanpak gaat altijd uit van maatwerk en mensenwerk. We kijken verder dan de huidige structuur, bijvoorbeeld door de toepassing van jobcarving. Dat wil zeggen dat functies worden opgeknipt, zodat uw professionals zich kunnen richten op de hoofdzaken en onze medewerkers op de bijzaken.  

Wat voor soort werk kunnen mensen met een beperking doen?

Afhankelijk van de arbeidsbeperking zijn er heel veel mogelijkheden om de talenten van mensen te benutten. Denk aan werkzaamheden in facilitaire en administratieve dienstverlening, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, industriële en logistieke dienstverlening. Maar ook werk in andere branches als horeca, recreatie en toerisme is mogelijk.

Zijn mensen met een arbeidsbeperking net zo productief als andere werknemers?

Als een medewerker in de praktijk minder productief is, is er de mogelijkheid om loonkostensubsidie te bieden. Loonkostensubsidie kan worden ingezet voor mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. U betaalt de medewerker dan naar loonwaarde. De loonwaarde is gebaseerd op de arbeidsproductiviteit en de mate van begeleiding die nodig is voor de werknemer. 

Welke mogelijkheden zijn er om iemand met een arbeidsbeperking in te zetten?

Dat kan op diverse manieren, via een arbeidscontract (begeleid werken) of  detachering. Of door werk uit te besteden aan Felua-groep. Zonodig biedt Felua-groep daarbij kosteloos de gewenste begeleiding. En er zijn méér voordelen, zoals loonkostensubsidie, kostenloze werkplekaanpassing en een no-risk polis.

Moet ik als werkgever rekening houden met meer verloop onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 

De juiste match tussen werkgever en werknemer: daar gaat het om. We zetten altijd in op een duurzame samenwerking! Onze kandidaten blijken in de praktijk zeer gemotiveerde en loyale medewerkers: ze zijn veelal razend trots dat ze volwaardig mee kunnen draaien in uw bedrijf. Waar nodig en wenselijk blijven medewerkers van Felua-groep begeleid worden door een consulent of jobcoach op de werkvloer in uw bedrijf. Zo is er altijd een vast aanspreekpunt en zijn de lijnen voor iedereen kort.

Tellen detacheringen mee voor de garantiebanen en de quotumregeling?

Ook detacheringen gaan meetellen voor de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken. Daarover is overeenstemming bereikt met het ministerie van SZW en de Werkkamer. De detacheringen tellen mee bij de inlenende werkgever. 


Ruim 80% van de medewerkers die via Felua-groep bij een werkgever aan het werk zijn, doet dat via een detacheringsconstructie. Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ook deze banen meetellen. Met het ministerie van SZW is een afspraak gemaakt hoe deze banen zullen worden geteld. 
Ook als de Quotumwet in werking treedt, zullen detacheringen meetellen. Deze wet verplicht grote werkgevers om minimaal 5 procent van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. De wet treedt alleen in werking als de afspraak om 125.000 extra banen te realiseren niet wordt gehaald. 

Wat houdt de no-riskpolis van Felua-groep in?

Als werkgever heeft u de verplichting om bij ziekte van een werknemer 2 jaar loon door te betalen. Wanneer de medewerker arbeidsongeschikt wordt, moet u tevens nog 10 jaar verhoogde premies betalen. Dit is vastgelegd in de wet. 

Maar neemt u iemand vanuit Felua-groep in dienst? Dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde no-riskpolis. Voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte betaalt het UWV dan een 'Ziektewetuitkering'. Deze dekt een groot deel van de loonkosten van de werknemer als deze ziek wordt. Hierover kunt u meer lezen op de website van het UWV. 


In het nieuws

Samenwerking Pluryn en Lucrato voor doorstroom naar werk
Read onLees verder >>

Uniek vergaderen?!

Uw training of vergadering in ons
smaak!makend leercentrum. Aantrekkelijke prijs en maatschappelijk verantwoord.

Lees verder >>

Autoschadebedrijf Hagen

Arnold Hagen

“Als je rekening houdt met de grenzen van de medewerkers, loopt alles op rolletjes.”

Bekijk al onze referenties


Felua-groep
Bezoekadres: Egerlaan 15, 7334 AD Apeldoorn
Postadres: postbus 625, 7300 AP Apeldoorn

Bekijk hier alle vestigingen
t. 055 - 549 25 00
f. 055 - 542 47 82
e. info@felua-groep.nl

Plan route
Inloggen intranet

BTW-nummer: NL001299931B01
IBAN-nummer: NL90RABO0393401820
Twitter Youtube